2021 QRDC Round 2 - Lakeside2021 Torque Time - 7.2.21